การเบิกค่าสอนอาจารย์ประจำ

images by free.in.th

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  วิชิดา  โอฬารกิจกุลชัย (พี่ดา) หัวหน้าแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ โทร. 1441

  ปทิตตา  เสวีวัลลภ(นก) รับผิดชอบงานค่าตอบแทนการสอน โทร. 1195