การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมประจำปี (มฉก.กค.0030) และยื่นที่แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ กองคลัง
ระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายนของทุกปี มีผลเดือนธันวาคม

AK04