กิจกรรมจัดทำบัญชีมีพอใช้ตามรอยพ่อ

98187

บัญชี…เครื่องมือช่วย สู่ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ในวิถีชีวิตประจำวัน หากมีการใช้ “บัญชี” เพื่อช่วยในการจัดการ และวางแผนการดำเนินชีวิตแล้ว สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเกิดการผลักดันให้ผู้ทำบัญชี เรียนรู้ที่จะเลือกเส้นทางชีวิตด้วยการ รู้จด รู้จริง รู้จ่าย จะไม่จน ดังนั้น “บัญชี” จึงเป็นเสมือนเครื่องมือช่วยให้สามารถเริ่มต้นเดินสายกลางด้วยการรุู้จักการพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

กองคลัง จึงมีนโยบายส่งเสริมการดำเนินชีวิตของบุคลากรกองคลัง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามสนองกระแสพระราชดำรัส โดยจัดกิจกรรม “จัดทำบัญชีมีพอใช้ ตามรอยพ่อ” จุดประกายจากความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยให้ประชาชนทั่วไปจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้ดำเนินชีวิตแบบสมดุล ไม่ใช้จ่ายเกินรายได้ที่ตนเองได้รับ  โดยกำหนดให้บุคลากรกองคลัง เริ่มจดบันทึก รายรับ รายจ่าย ในแต่ละวันใน เริ่มปีการศึกษา 2560   (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)

ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีมีพอใช้ตามรอยพ่อ

  • ทำให้บุคลากรทราบ รายรับ ร่ายจ่าย ในแต่ละวัน
  • บุคลากรสามารถนำข้อมูลการใช้จ่าย มาวิเคราะห์เและจัดเรียงความสำคัญของรายจ่ายและวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสม
  • ทำให้บุคลากรมีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี
  • บุคลากรมีเหตุมีผลในการตัดสินใจใช้จ่าย  การใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง

ตัวอย่างสมุดบัญชี

สมุด