กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนการประชุม

ภาพกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน วันที่  9 ตุลาคม 2561 

p1