สวัสดิการทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561

oie_floaties

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้ “สวัสดิการทุนการศึกษาสำหรับบุตร” ของบุคลากร เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ สำหรับปีการศึกษา 2561

  
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา 
 1. บุคลากรผู้ขอรับทุนการศึกษา ต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานเต็มเวลา อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (ลูกจ้างรายวันอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี) เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละให้แก่มหาวิทยาลัยโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานประจำปี
 2. บุคลากรผู้ขอรับทุนการศึกษา มีรายได้รวมกับรายได้อื่น ๆ ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 23,000 บาท
 3. บุตรจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ไม่นับรวมบุตรบุญธรรม
 4. มหาวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือบุคลากร คนละ 4,000 บาท/ปี ครอบครัวละไม่เกิน 2 คน/ปี
  ระดับการศึกษาของบุตรที่ของรับทุน 
 • อนุบาลoie_184323n6QT8rBi
 • ประถมศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • อุดมศึกษา
  เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง  (ต้นฉบับพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด)
 • รายงานผลการศึกษา
 • บัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา
 • ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
  หมายเหตุ 
 • การแสดงหลักฐาน เอกสาร หรือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิทั้งหมด
 • คำวินิจฉัยและการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือบุคลากรถือเป็นเด็ดขาด

บุคลากรผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาของบุตร ยื่นใบสมัครได้ที่แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ กองคลัง

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 15 มิถุนายน 2561

dfs

df

Leave a Reply