ความรู้กับการบริการด้วยใจ

เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 7 เมษายน 2559 กองคลังได้เข้ารับการอบรม “ความรู้กับการบริการด้วยใจ” ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยอาจารย์พิจิตรา ขุณหฐิติธรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรกองคลัง และนางสาวบรินดา วิริยะเสนา ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธาน

image11image10image2image4image5image9image3image7image8