ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ลดหย่อนภาษีได้

1

ประกาศใช้แล้ว ค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร ลดหย่อนภาษีสูงสุด 60,000 บาทต่อปี  ให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับค่าใช้จ่ายที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป นอกจากนี้ หากเป็นกรณีค่าคลอดบุตรในการตั้งครรภ์ไม่ได้เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกัน จะได้รับสิทธิลดหย่อนตามจำนวนที่จ่ายจริงในปีที่ใช้

อ่านเพิ่มเติมที่ ราชกิจจานุเบกษา