ทีมงานของเรา

ภาพนิ่ง1

น.ส.บรินดา วิริยะเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

mail barinda.wi@gmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1532

ภาพนิ่ง2
นางภัทราภรณ์ ระเบียบโลก
หัวหน้าแผนกการเงิน

mail  phattaraporn_k@hotmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1193

นางนัฐญา กุลธนสถิต
นักวิชาการการเงิน
mail  srisuk.y@hcu.ac.th
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1128
น.ส.เนตรนภา แพทย์เจริญ
นักวิชาการการเงิน
mail  netnapa.p@hotmail.co.th
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1554
 
นางสุพัทรา ดงอุเทน
นักวิชาการการเงิน
mail  art2520@hotmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1194
นางกุสุมา ไทยสุนทร
นักวิชาการการเงิน
mailmun_mun9@hotmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1554
น.ส.อภิสรา การะเกิด
นักวิชาการการเงิน
mail  yuiapissara@gmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1128
น.ส.พิมพ์ชนก เอื้อวิบูลย์ผล
นักวิชาการการเงิน
mail  pim2127@gmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1557
ภาพนิ่ง3
น.ส.สมฤดี บุญทองใหม่
หัวหน้าแผนกบัญชี

mail  boon_somrudee@windowslive.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1183

นางจันทร์จิรา สุมาลี
นักวิชาการบัญชี
mail  jjss851@gmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1556
น.ส.นิภา โฉมงาม
นักวิชาการบัญชี
mailnongchom92@gmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1437
น.ส.ปุญญิศา ใจเพชร
นักวิชาการบัญชี
mail  sjaipetch@gmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1555
น.ส.ศุภศร ประดับพร
นักวิชาการบัญชี
mail  sunny.pop@hotmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1556
น.ส.อัจฉรา เมตโต
นักวิชาการการเงิน
mail  khwan_34@hotmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1555
น.ส.รัตติยา โจมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
mail  rattiyjomrit@gmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1198
ภาพนิ่ง4
น.ส.วิชิดา โอฬารกิจกุลชัย
หัวหน้าแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ

mail  hcupayroll2011@hotmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1441

นางอุษา เกิดวัน
นักวิชาการการเงิน
mailnoonandnont1@gmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1195
นางปทิตตา เสวีวัลลภ
นักวิชาการการเงิน
mailnoknoknok1@hotmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1195
น.ส.ช่วยจู แซ่หลี
เจ้าหน้าที่การเงิน
mail hcuapyroll2011@hotmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1195
ภาพนิ่ง5
น.ส.ศศินา รอดศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
mail jusnus@hotmail.co.th
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1553
ภาพนิ่ง6
น.ส.วนิดา สุวรรณนพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
mail wanidasuwa@gmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1552
น.ส.นิตยา เชื้อน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
mail nitaya.can@gmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1165
นางบุญรัตน์ เถื่อนอาราม
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
mail boonyaratram@gmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1552
น.ส.สุพรรณี เกิดวัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
mail supannee.koe@gmail.com
telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1552