ประกวดร้านค้าโรงอาหาร มฉก. ดีเด่น

ประกวดร้านค้า

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดการ “ประกวดร้านค้าโรงอาหาร มฉก. ดีเด่น”  เพื่อให้ร้านค้ามีขวัญและกำลังใจในการเป็นผู้จำหน่ายที่ดี มีคุณภาพ สะอาดทั้งสถานที่ผลิต  ผู้ปรุงอาหารและผู้จำหน่าย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยร้านค้าที่ได้คะแนนสูงสุดได้เป็นร้านค้าดีเด่นประจำปี 2557 จะได้รับป้ายประกาศร้านค้าดีเด่นประจำปี 2557 ติดหน้าร้าน จากมหาวิทยาลัยและของขวัญ เป็นรางวัล  โดยคะแนน ที่ร้านจะได้  มี 3 ด้าน คือ

250271anq0iqlgquผลการตรวจ ด้านสุขาภิบาลอาหาร เรื่องอาหารที่ปรุงแล้ว และสุขลักษณะของผู้ปรุง โดยคลินิกเทคนิคการแพทย์ มฉก.  ปีละ 1 ครั้ง

250271anq0iqlgquผลการตรวจตามรายละเอียดมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยคณะกรรมการ ร้านอาหารของมหาวิทยาลัย ปีละ 3 ครั้ง

250271anq0iqlgquผลการประเมินความพึงพอใจด้านรสชาติ  ปริมาณ  ราคา  ความสะอาด และการบริการของร้านค้าจากอาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ ปีละ 1 ครั้ง