มหาวิทยาลัยมอบสวัสดิการแก่ญาติบุคลากรที่เสียชีวิต

เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 น.ส.บรินดา ว ิริยะเสนา ผู้อำนวยการกองคลัง ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการให้แก่ญาติของบุคลากรที่เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ดังนี้

29543

113851575611385157561138515756 น.ส.บรินดา วิริยะเสนา ผู้อำนวยการกองคลัง ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการค่าสินไหมทดแทนเสียชีวิตกรณีเจ็บป่วย จำนวน 550,000.00 บาท และสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 2,052.14 บาท ให้แก่ น.ส.ชนันธร เสสุดา บุตรของนายมานะ เกตุสถิตย์  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ