มหาวิทยาลัยมอบสวัสดิการแก่ญาติบุคลากรที่เสียชีวิต

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 น.ส.บรินดา วิริยะเสนา ผู้อำนวยการกองคลัง ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการค่าสินไหมทดแทนเสียชีวิตกรณีเจ็บป่วย จำนวน 550,000.00 บาท และสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่ นางพรพิมล ธรรมใจ มารดาของนายปัญญา ทรงแสง  ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

84308