วัวดีบ่าแตก

HR กับสุภาษิตที่ว่า “วัวดีบ่าแตก”

 

วัวดีบ่าแตก

ควรค่อยๆ สร้างกำลังบ่าและไหล่ของคนเก่ง

ให้พร้อมที่จะได้รับมอบหมายงาน

ตามความเหมาะสมแก่กำลังศักยภาพ

            วัวดีบ่าแตก เป็นภาษิตเก่าแก่ที่เตือนใจให้เจ้าของวัวระวัง ให้ใช้งานวัวดีๆ เทียมแอกลากเกวียนหนัก จนบ่าแตกและทำงานไม่ไหว ในที่สุดก็ใช้งานได้ไม่นาน เพราะหมดสภาพไปซะก่อน

คงต้องนำคำโบราณมาสอนใจในการดูแลคนในปัจจุบันด้วย เพราะหากคนเก่งๆ ถูกมอบหมายงานเกินกำลัง คนเก่งก็อาจกรอบ กลายเป็นคนหมดพลัง หมดไฟทำงานก็เป็นไปได้ ดังนั้นการดูแลคนเก่ง คนดี หรือที่เรียกว่า “กลุ่มผู้นำในอนาคตขององค์กร” (Future Learder) นั้น คงต้องร่วมกันบริหารอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าหน่วยงาน Line Manager

 

หน่วยงานบุคคลหรือ HR นั้น ต้องมีระบบและกระบวนการในการวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน คุณภาพงาน และเป้าหมายตามกำหนดของหน่วยงาน และต้องมีวิธีการให้มั่นใจว่า คนเก่งเหล่านั้นมีความพร้อมด้านคุณลักษณะ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆด้วย

สำหรับ Line Manager ก็จะต้องดูแลให้มีการมอบหมายงานและกระจายงานอย่างเป็นธรรม เหมาะสม รวมทั้งประเมินจุดแข็งจุดอ่อนควบคู่กันไปเพื่อให้เขาได้มีโอกาสใช้ศักยภาพด้านที่โดดเด่นในการทำงานของเขา ขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคให้กลายเป็นจุดแข็งในการสร้างผลงาน

หัวหน้างานต้องทำหน้าที่ในการใช้ศักยภาพของคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจุดนี้เองที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลในหลายๆกรณี นั่นคือ หัวหน้างานมุ่งใช้งานคนเก่งอย่างเต็มที่ โดยขาดการคำนึงถึงความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ และพลังของคนเก่งคนนั้น หัวหน้างานมักจะมีความเชื่อที่ว่า คนยิ่งเก่งก็ต้องยิ่งใช้งาน เพราะเป็นเจตนาที่ดีที่จะสร้างเวทีให้คนเก่งได้มีโอกาสแสดงผลงาน อย่างไรก็ตามหากเร่งการพัฒนาให้เติบโตเกินกำลังจนมากไปอาจทำให้เกิดผลเสียได้

 

ดังนั้น ทั้ง HR และหัวหน้างานต้องช่วยกันดูแล โดย HR ต้องสอดส่อง ตรวจสอบสภาพการทำงาน ให้คำแนะนำปรึกษาในการดูแลรักษาคนเก่ง โดยไม่ให้ถาโถมงานมากเกินไป มอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถเพื่อสร้างคนเก่งให้แกร่ง มีกำลังใจที่แข็งแรง พร้อมสร้างอนาคตที่ก้าวหน้ากับองค์กรต่อไป

 

อ้างอิง : BIZbook บริหารคนเหนือตำรา 2 จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล  พิมพ์ครั้งที่2  บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

– See more at: http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=2286&read=true&count=true#sthash.6v8vwuf4.dpuf