การเบิกค่าทันตกรรมจากประกันสังคม

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าทันตกรรม

  แบบขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01

  ใบเสร็จรับเงิน

  สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์(รับรองสำเนาถูกต้อง)

  สำเนาเวชระเบียน(เฉพาะกรณีใส่ฟันปลอม)

หมายเหตุ แผนกเงินเดือนฯ นำส่งเอกสารให้สำนักงานประกันสังคมทุกวันที่ 10 ของเดือน

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  วิชิดา  โอฬารกิจกุลชัย (พี่ดา) หัวหน้าแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ โทร. 1441

  ช่วยจู  แซ่หลี(จูดี้) รับผิดชอบงานสวัสดิการ โทร. 1195