พฤษภาคม 27, 2024

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้สามารถสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในเชิงรุก ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นที่ประทับใจของผู้รับบริการ”

พันธกิจ

 1. ปรับปรุงการบริหารงานด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและจิตสำนึกที่ดี
 2. สร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุขและบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
 3. เพิ่มรายได้ด้วยวิธีการจัดการการลงทุนทางการเงิน (Financial Investment) และการบริหารทรัพย์สิน (Property Management)
 4. ลดค่าใช้จ่ายด้วยวิธีการบริหารงบประมาณให้เกิดความคล่องตัว ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และดูแลการดำเนินการด้านการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

 1. มีการพัฒนาบุคลากรกองคลังให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถพร้อมทักษะในการทำงานที่ดี และทำงานอย่างมีความสุข ตลอดจนส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ขวัญและกำลังใจ ร่วมกันแก้ปัญหาของบุคลากรภายในกองคลัง
 3. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้รับบริการอื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนและบริการทางด้านการเงินและด้านการคลัง อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
 4. พัฒนาระบบและขั้นตอนในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 5. พัฒนาระบบการเงิน การบัญชี การจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ และนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
 6. จัดทำบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามระเบียบ และตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน
 7. มีระบบในการรับและการจ่ายเงิน ที่ครบถ้วน มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การเบิกจ่ายทุกประเภท
 8. บริหารด้านการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด