พฤษภาคม 27, 2024

ทีมงานของเรา

ภาพนิ่ง1

น.ส.บรินดา วิริยะเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

mail barinda.wi@gmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1532


ภาพนิ่ง2
นางภัทราภรณ์ ระเบียบโลก
หัวหน้าแผนกการเงิน

นางนัฐญา กุลธนสถิต
นักวิชาการการเงิน
น.ส.เนตรนภา แพทย์เจริญ
นักวิชาการการเงิน
นางสุพัทรา ดงอุเทน
นักวิชาการการเงิน
นางกุสุมา ไทยสุนทร
นักวิชาการการเงิน
น.ส.พิมพ์ชนก เอื้อวิบูลย์ผล
นักวิชาการการเงิน

ภาพนิ่ง3
น.ส.สมฤดี บุญทองใหม่
หัวหน้าแผนกบัญชี

น.ส.นิภา โฉมงาม
นักวิชาการบัญชี
น.ส.อัจฉรา เมตโต
นักวิชาการบัญชี
น.ส.รัตติยา โจมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
น.ส.สุจันทรา ฟักหอม
นักวิชาการบัญชี
นางวราลี คณาญาติ
นักวิชาการบัญชี

ภาพนิ่ง4
น.ส.อุษา เกิดวัน
หัวหน้าแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ

น.ส.ชนิสรา ศรีพุ่ม
นักวิชาการการเงิน
น.ส.ช่วยจู แซ่หลี
เจ้าหน้าที่การเงิน

ภาพนิ่ง5
น.ส.ศศินา รอดศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

ภาพนิ่ง6

น.ส.นิตยา เชื้อน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
น.ส.สุพรรณี เกิดวัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ