มิถุนายน 5, 2023

ทีมงานของเรา

ภาพนิ่ง1

น.ส.บรินดา วิริยะเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

mail barinda.wi@gmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1532


ภาพนิ่ง2
นางภัทราภรณ์ ระเบียบโลก
หัวหน้าแผนกการเงิน
mail  phattaraporn_k@hotmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1193


นางนัฐญา กุลธนสถิต
นักวิชาการการเงิน

mail  srisuk.y@hcu.ac.th

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1128
น.ส.เนตรนภา แพทย์เจริญ
นักวิชาการการเงิน

mail netnapa.p@hotmail.co.th

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1554
 
นางสุพัทรา ดงอุเทน
นักวิชาการการเงิน

mail art2520@hotmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1194
นางกุสุมา ไทยสุนทร
นักวิชาการการเงิน

mail mun_mun9@hotmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1554
น.ส.พิมพ์ชนก เอื้อวิบูลย์ผล
นักวิชาการการเงิน

mail pim2127@gmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1557

ภาพนิ่ง3
น.ส.สมฤดี บุญทองใหม่
หัวหน้าแผนกบัญชี
mail  boon_somrudee@windowslive.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1183


น.ส.นิภา โฉมงาม
นักวิชาการบัญชี

mailnongchom92@gmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1437
น.ส.อัจฉรา เมตโต
นักวิชาการการเงิน

mail  khwan_34@hotmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1555
น.ส.รัตติยา โจมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

mail  rattiyjomrit@gmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1198
น.ส.รุ่งนภา เงินถาวร
นักวิชาการบัญชี

mail rungnapangernthaworn@gmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1555

ภาพนิ่ง4
น.ส.วิชิดา โอฬารกิจกุลชัย
หัวหน้าแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ
mail  hcupayroll2011@hotmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1441


นางอุษา เกิดวัน
นักวิชาการการเงิน

mail noonandnont1@gmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1195
นางปทิตตา เสวีวัลลภ
นักวิชาการการเงิน

mail noknoknok1@hotmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1195
น.ส.ช่วยจู แซ่หลี
เจ้าหน้าที่การเงิน

mail hcupayroll2011@hotmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1195

ภาพนิ่ง5
น.ส.ศศินา รอดศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

mail jusnus@hotmail.co.th

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1553

ภาพนิ่ง6
น.ส.นิตยา เชื้อน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

mail nitaya.can@gmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1165
น.ส.สุพรรณี เกิดวัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

mail supannee.koe@gmail.com

telephone โทร.0-2312-6300 ต่อ 1552