หน้าหลัก


ข่าวประชาสัมพันธ์สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมประจำปี (มฉก.กค.0030) และยื่นที่แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ กองคลัง
ระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายนของทุกปี มีผลเดือนธันวาคม


สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนผ่านระบบ
K-Cyber Provident Fund Member ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคมของทุกปี
มีผลเดือนมกราคมปีถัดไปกรณีรหัสของท่านถูกล็อค หรือสูญหาย ติดต่อช่องทางดังต่อไปนี้
Email  :  ka.pvdcallcenter@kasikornasset.com
โทร : 0-2673-7888 หรือ 0-2673-7882