พฤษภาคม 27, 2024

การเบิกค่าคลอดบุตร ค่าตรวจและฝากครรภ์

3 สิทธิจากประกันสังคม

สิทธิคลอดบุตร
ได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 15,000 บาท *ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
(กรณีบิดา และมารดา เป็นผู้ประกันตน ให้ใช้สิทธิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง)

เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร (สิทธิเฉพาะผู้ประกันตนฝ่ายหญิง)
เหมาจ่ายร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน 
*ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้ง

เงื่อนไขการรับสิทธิ
– ผู้ประกันตน ม. 33 เมื่อจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่คลอดบุตร

สิทธิฝากครรภ์
ได้รับค่าตรวจครรภ์และฝากครรภ์ เท่าที่จ่ายจริง จำนวน 5 ครั้ง ไม่เกิน 1,500 บาท
– อายุครรภ์ ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 500 บาท
– อายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 300 บาท
– อายุครรภ์ 20-28 สัปดาห์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 300 บาท
– อายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 200 บาท
– อายุครรภ์ 32-40 สัปดาห์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 200 บาท

*สามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คลอดบุตร ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก

สิทธิสงเคราะห์บุตร
เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท/เดือน/บุตร 1 คน  (สูงสุดคราวละ ไม่เกิน 3 คน) ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

เงื่อนไขการรับสิทธิ
ผู้ประกันตนตามมาตรา33 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

เงื่อนไขการหมดสิทธิ
1. เมื่อบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ หรือบุตรเสียชีวิต
2. ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
3. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

📣 สามารถยื่นเรื่องรับสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง