ตุลาคม 16, 2021

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีคลอดบุตร

คลอดบุตร

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  วิชิดา  โอฬารกิจกุลชัย (พี่ดา) หัวหน้าแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ โทร. 1441

  ช่วยจู  แซ่หลี(จูดี้) รับผิดชอบงานสวัสดิการ โทร. 1195