สิงหาคม 1, 2021

การเบิกค่าทันตกรรมจากประกันสังคม

[highlight]กรณีหมอกรอกใบรับรองแพทย์ใน สปส.2-16  เอกสารที่ใช้มี ดังนี้[/highlight]

  แบบขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-16

  ใบเสร็จรับเงิน

  สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์(รับรองสำเนาถูกต้อง)

  สำเนาเวชระเบียน(เฉพาะกรณีใส่ฟันปลอม)

[highlight]กรณีหมอไม่ได้กรอกใบรับรองแพทย์ใน สปส.2-16  เอกสารที่ใช้มี ดังนี้[/highlight]

  แบบขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-16 

  ใบรับรองแพทย์

  ใบเสร็จรับเงิน

  สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์(รับรองสำเนาถูกต้อง)

  สำเนาเวชระเบียน(เฉพาะกรณีใส่ฟันปลอม)

หมายเหตุ แผนกเงินเดือนฯ นำส่งเอกสารให้สำนักงานประกันสังคมทุกวันที่ 10 ของเดือน

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  ช่วยจู  แซ่หลี(จูดี้) รับผิดชอบงานสวัสดิการ โทร. 1195

  วิชิดา  โอฬารกิจกุลชัย (พี่ดา) หัวหน้าแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ โทร. 1441