พฤษภาคม 26, 2024

ประวัติความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง

ที่ตั้ง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาคารอำนวยการ ชั้น 1

ประวัติความเป็นมา

  ปี พ.ศ. 2535 – 2536 เริ่มก่อตั้ง แผนกการเงิน – บัญชี

  ปี พ.ศ. 2537  มีแผนกการเงิน และ แผนกบัญชี

  ปี พ.ศ. 2538 – 2539 มีแผนกการเงิน แผนกบัญชีและงบประมาณ

  ปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารใหม่ และในเดือนมกราคม 2540 ได้ก่อตั้งเป็น “กองคลัง” มีแผนกการเงิน แผนกบัญชี และแผนกพัสดุ ในเดือนมีนาคม 2540 เพิ่มแผนกเงินเดือน ในเดือนธันวาคม 2540 มีแผนกการเงิน แผนกบัญชี แผนกเงินเดือน ส่วนแผนกพัสดุแยกออกไปเป็นกองพัสดุ

  ปี พ.ศ. 2544 วันที่ 1 ตุลาคม 2544 แผนกเงินเดือนเปลี่ยนชื่อเป็น แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 264/2544 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544 โดยโอนภาระงานสวัสดิการบุคลากรที่เกี่ยวกับงานประกันสังคม ประกันชีวิตอุบัติเหตุและสุขภาพ และกองทุนเงินทดแทน มาจากกองบุคลากร

ติดต่อกองคลัง