กันยายน 25, 2021

การปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมงวดเดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2563 โดยให้นำส่งเงินสมทบฝ่ายละ 2% ของค่าจ้าง (จากเดิมฝ่ายละ 5% ของค่าจ้าง) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์โคโรนาไวรัส