กันยายน 28, 2023

สกสค.จัดสวัสดิการ 40/75 สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่สูงวัย หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

การจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปี หรือมีอายุ 75 ปี ขึ้นไป หรือสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

สมาชิกไม่ต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพแต่จะหักจากเงินสงเคราะห์ครอบครัว เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ตามจำนวนที่จ่ายจริง

สมาชิกสามารถยื่นคำขอรับสวัสดิการด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นยื่นคำขอรับแทนได้ ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด ต้นสังกัด

ข้อมูลจาก : สกสค.