พฤษภาคม 27, 2024

ประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพกลุ่ม ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้เอาประกันบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือป่วยไข้ ทำให้ต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใดๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย

     กรณีผู้ป่วยใน : บุคลากรต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
     กรณีผู้ป่วยนอก : บุคลากรต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาโดยแพทย์

กรณีใช้บัตรประกันกลุ่ม

  1. ยื่นบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ที่สถานพยาบาลเครือข่ายของบริษัทประกันชีวิต
  2. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าผลประโยชน์ในบัตรประกันกลุ่ม บุคลากรต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ของสถานพยาบาล

กรณีไม่ใช้บัตรประกันกลุ่ม

  1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลประกันภัยกลุ่ม พร้อม ส่งใบเสร็จรับเงิน และ ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่ แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ กองคลัง
  2. แผนกเงินเดือนฯ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และรวบรวมนำส่งบริษัทประกันทุกวันจันทร์ ไม่เกิน 10.00 น.
  3. บริษัทประกันโอนเงินภายใน 7 วันทำการ พร้อมส่ง SMS แจ้งบุคลากร

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  หัวหน้าแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ โทร. 1441
  ช่วยจู  แซ่หลี(จูดี้) รับผิดชอบงานสวัสดิการ โทร. 1195