พฤษภาคม 27, 2024

บุคลากรประจำเสียชีวิต จะได้รับ

 1. ผลประโยชน์ประกันชีวิตกลุ่ม 500,000 บาท
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามเงื่อนไขมหาวิทยาลัย
 3. ประกันสังคม ตามเงื่อนไขประกันสังคม
  1. ค่าทำศพ จ่ายให้ผู้จัดการศพ 50,000 บาท
  2. เงินสงเคราะห์เสียชีวิตให้แก่ทายาท
   • จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 120 เดือน จะได้รับร้อยละ 50 ของค่าจ้าง x 4
   • จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ได้รับร้อยละ 50 ของ ค่าจ้าง x 12
  3. เงินบำเหน็จชราภาพ ผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุครบ 55 ปี
   • จ่ายเงินสมทบ น้อยกว่า 12 เดือน ผู้รับประโยชน์จะได้รับประโยชน์ทดแทนแบบบำเหน็จชราภาพ เป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายไว้
   • จ่ายเงินสมทบ มากกว่า 12 เดือน ผู้รับประโยชน์จะได้รับประโยชน์ทดแทนแบบบำเหน็จชราภาพ เป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายไว้
 4. สมาชิก ช.พ.ค. ค่าจัดการศพ 200,000 บาท และค่าสงเคราะห์ครอบครัวตามที่ สนง.สกสค.คำนวณให้
 5. สมาชิก ช.พ.ส. ค่าจัดการศพ 100,000 บาท และค่าสงเคราะห์ครอบครัว ตามที่ สนง.สกสค.คำนวณให้

ทายาท/ผู้รับผลประโยชน์ ติดต่อ แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อขอแบบฟอร์มต่าง ๆ / รายละเอียดเพิ่มเติม