ตุลาคม 31, 2020

มุมจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งโดยชาวจีนโพ้นทะเล และคนไทยเชื่้อสายจีนมีเอกลักษณ์  “มุ่งเน้นด้านจีน”   5   ด้าน   ได้แก่

1.   ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน

2.   ด้านการวิจัย

3.   ด้านการบริการวิชาการ

4.   ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

5.   ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลในเรื่องความเป็นจีน

เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  “กองคลัง” ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยการ เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ด้านความเป็นจีนในเว็บไซค์กองคลัง   ดังนี้ 

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88