กองคลังรับรางวัล 7ส. ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2556

ภาพบรรยากาศ..Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2556