กันยายน 28, 2023

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ตามที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ “บริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล” กองคลังได้เล็งเห็นถึง ปัญหาของโลกที่กำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า  สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า อากาศหนาวในฤดูร้อน  ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล ฝนตกปริมาณที่สูงมากจนเกิดภาวะน้ำท่วม เป็นต้น  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผล กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน  อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส

กองคลังจึงได้จัดโครงการ “อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ขึ้นเพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้

ปีการศึกษา 2560 บุคลากรกองคลังได้ร่วมกัน “ปลูกต้นยางนา” วันที่ 10 สิงหาคม 2560 บริเวณพื้นที่ 66 ไร่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

97082

46647

 

ปีการศึกษา 2561 บุคลากรกองคลังได้ร่วมกัน “ปลูกต้นชะอม” เพื่อเป็นรั้วและยังสามารถกินได้
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 บริเวณข้างหลังสนามกีฬา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วันแม่ ทำรั้วชะอม_๑๘๐๘๑๐_0033

1
สล็อต