พฤษภาคม 27, 2024

จีนเข้มแข็งกองคลังพัฒนาตนเองเรียนภาษาจีน

ด้วยผู้อำนวยการกองคลัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ภาษาจีน” ซึ่งนับวันจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และกองคลังเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีเอกลักษณ์มุ่งเน้นด้านจีน จึงได้จัดอบรมภาษาจีนระดับพื้นฐานให้กับบุคลากรกองคลัง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และการพัฒนาตนเองด้านภาษาจีน  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการสถาบันภาษา นางสาวสุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ์ ให้อาจารย์มาสอนการสนทนาภาษาจีนระดับพื้นฐานทุกวันพุธ จำนวน 15 ครั้ง ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

20550

20547

275859