พฤษภาคม 27, 2024

บุคลากรกองคลังพัฒนาตนเอง อบรม MS Access เบื้องต้น

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 บุคลากรกองคลังเข้ารับการอบรม Ms Access เบื้องต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ให้คุณหฤษฎ์ โตพันธุ์ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
27133 27132

27131 27130