มิถุนายน 20, 2021

กยศ. มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ได้มีมาตรการช่วยเหลือ ด้วยการปรับลดการหักเงินเดือนของผู้กู้เหลือรายละ 10 บาท  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563  และในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 บุคลากรต้องติดต่อ ชำระเงินงวดเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ได้ตามช่องทางรับชำระหนี้อื่นที่มีอยู่เดิม เช่น ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ หรือแอปพลิเคชั่น เป็นต้น หากบุคลากรไม่ไปติดต่อชำระเงินให้ครบถ้วนตามที่ตกลงในสัญญา จะเกิดยอดหนี้ค้างชำระ ทั้งนี้หากผู้กู้ยืมเงินมีข้อสงสัยสามารถติดต่อกองทุนได้ โดยใช้ Line(บัญชีทางการ)    “กยศ.หักเงินเดือน” หรือโทรติดต่อฝ่ายบริหารหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2016 4888 ต่อ 590-599

มาตรการCovid