มิถุนายน 20, 2021

การคืนเงินประกันสังคมที่หักเกิน

ตามที่มีการระบาดของโรคโควิค 19 ทางสำนักงานประกันสังคมมีมาตรการลดหย่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมงวดเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 1

แผนกเงินเดือนฯ จึงขอคืนเงินประกันสังคมของเดือน มีนาคม 2563 ที่หักเกินพร้อมการจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563   ซึ่งจะปรากฎในช่องรายได้อื่น ๆ ของสลิปเงินเดือน