สิงหาคม 1, 2021

การเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และอุบัติเหตุ

OPD

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  วิชิดา  โอฬารกิจกุลชัย (พี่ดา) หัวหน้าแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ โทร. 1441
  ช่วยจู  แซ่หลี(จูดี้) รับผิดชอบงานสวัสดิการ โทร. 1195