กันยายน 28, 2023

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม 7ส

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กล่าวต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน จากคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 14 ท่าน ที่กองคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกิจกรรม 7ส เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2560

7 ส. 231160_๑๗๑๑๒๓_0037

7 ส. 231160_๑๗๑๑๒๓_0015  7 ส. 231160_๑๗๑๑๒๓_0020

7 ส. 231160_๑๗๑๑๒๓_0024  7 ส. 231160_๑๗๑๑๒๓_0025

7 ส. 231160_๑๗๑๑๒๓_0032  7 ส. 231160_๑๗๑๑๒๓_0035สล็อต