กิจกรรม 7 ส.

กิจกรรม 7ส. มฉกสะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย  สวยงาม  สิ่งแวดล้อม

 

imagesCASILA72

      [highlight]คำขวัญ 7ส ..กองคลัง.. [/highlight]

            ” 7  ส  ทำให้เป็นประจำ  ช่วยสร้างวินัยพื้นฐาน “

 

 

[highlight]วัตถุประสงค์ของแต่ละ ส.[/highlight][starlist][/starlist]

ส 1  สะสาง   เพื่อป้องกันไม่ให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นในการใช้งานอยู่ในที่ทำงาน

ส 2  สะดวก  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยลดเวลาที่ไม่มีคุณค่า

ส 3  สะอาด   เพื่อคุณภาพของงานและป้องกันความเสี่ยงของการติดเชื้อ

ส 4  สุขลักษณะ   เพื่อรักษามาตรฐาน

ส 5  สร้างนิสัย   เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรและช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเป็นวัฒนธรรม

ส 6  สวยงาม   เพื่อความสวยงามของหน่วยงาน

ส 7  สิ่งแวดล้อม   ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

[highlight]ประโยชน์ 7 ส.[/highlight][starlist][/starlist]

1.  หน่วยงานสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.  ผู้ที่มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น

3.  สร้างบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน.

4.  มีความปลอดภัยในการทำงาน

5.  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ช่วยการบำรุงรักษาอุปกรณ์

6.  เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น

7.  เป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

856789awfhhn81xh

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม  7 ส.ระดับมหาวิทยาลัย จากกองคลัง

8

นางนัฐญา  กุลธนสถิต

นักวิชาการการเงิน แผนกการเงิน  กองคลัง

810858kmywd3riot

[divider]                                         

คู่มือ                               กิจกรรม 7 ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แผนการดำเนินงาน        กิจกรรม 7 ส กองคลัง ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้ง                  คณะกรรมการ 7 ส กองคลัง

มาตรฐาน 7ส.                มาตรฐาน 7 ส.

วันทำความสะอาด         กำหนดวัน Big Cleaning Day 2562

ภาพกิจกรรม 7ส.           Big Cleaning Day

gcb-191

สรุปผลตรวจ